Spider 2

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mã hiệu: Spider 2-90*

Chất liệu: stainless steel SUS 304

“sử dụng cho liên kết kính từ mái kính đền mặt dựng lớn…”